Edukacja ekologiczna w firmie: dlaczego warto inwestować w szkolenia?

Razem tworzymy przyszłość 🌳🌱! Dołącz do Fundacji Las dla Nas w budowaniu lepszej jutra poprzez sadzenie lasów i partnerstwo CSR. Razem twórzmy zrównoważoną planetę dla naszych dzieci.

 1. Wprowadzenie
 2. Definicja edukacji ekologicznej w firmie

Edukacja ekologiczna w firmie to kompleksowy proces skierowany na podniesienie świadomości pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz praktyk przyjaznych środowisku. W ramach tego nurtu edukacyjnego pracownicy zdobywają wiedzę dotyczącą wpływu działań przedsiębiorstwa na środowisko oraz rozwijają umiejętności, które pozwalają im aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia bardziej ekologicznych praktyk w miejscu pracy. Edukacja ekologiczna nie ogranicza się jedynie do przekazywania informacji, ale również inspiruje do zmiany postaw i codziennych nawyków, mając na celu tworzenie firmowego środowiska bardziej odpowiedzialnego i zrównoważonego. To integralny element budowania kultury organizacyjnej, w której ochrona środowiska staje się wspólną wartością i priorytetem dla każdego pracownika.

 

 1. Znaczenie inwestycji w szkolenia z zakresu ekologii

Inwestowanie w szkolenia z zakresu ekologii dla pracowników to strategiczny krok, który przynosi korzyści zarówno firmie, jak i globalnemu środowisku. W dzisiejszym dynamicznym świecie, zrównoważony rozwój stał się kluczowym elementem, a przedsiębiorstwa coraz częściej zdają sobie sprawę, że to edukacja pracowników jest fundamentem trwałego i odpowiedzialnego biznesu. Szkolenia z zakresu ekologii nie tylko dostarczają niezbędnej wiedzy dotyczącej wpływu działań firmy na środowisko, ale również kształtują postawy proekologiczne wśród pracowników. To inwestycja, która przekłada się na zwiększoną skuteczność w podejmowaniu decyzji zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, a także na rozwój innowacyjnych rozwiązań ekologicznych w ramach przedsiębiorstwa. Wartość dodana dla firmy wynika nie tylko z obniżenia kosztów operacyjnych związanych z efektywnym wykorzystaniem zasobów, ale również z budowania pozytywnego wizerunku marki i przyciągania świadomych konsumentów. Dlatego też inwestycje w szkolenia z zakresu ekologii stanowią kluczowy element strategii biznesowej, kierując firmę ku zrównoważonemu i przyszłościowemu rozwojowi.

 1. Dlaczego warto inwestować w edukację ekologiczną
 2. Wzrost świadomości pracowników na temat zrównoważonego rozwoju

W dobie intensywnego rozwoju technologicznego i dynamicznych zmian społecznych, rosnąca świadomość pracowników na temat zrównoważonego rozwoju staje się kluczowym czynnikiem determinującym sukces organizacji. Inwestowanie w edukację ekologiczną przekłada się bezpośrednio na podniesienie poziomu świadomości pracowników w kwestiach związanych z ochroną środowiska. Szkolenia, które dostarczają aktualną wiedzę na temat wpływu działań firmowych na ekosystemy, pozwalają pracownikom zrozumieć rolę, jaką odgrywają w tym kontekście.

 

Wzrost świadomości pracowników o zrównoważonym rozwoju skutkuje bardziej odpowiedzialnym podejściem do podejmowania decyzji zarówno na poziomie jednostkowym, jak i organizacyjnym. Pracownicy stają się bardziej zaangażowani w cele zrównoważonego rozwoju firmy, a ich indywidualne wysiłki sumują się w większy wpływ na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. W efekcie, firma nie tylko osiąga korzyści ekologiczne, ale także kształtuje pozytywny klimat organizacyjny, w którym pracownicy identyfikują się z wartościami zrównoważonego rozwoju, co przekłada się na ich większe zaangażowanie i satysfakcję z pracy.

 

Wzrost świadomości pracowników staje się więc kluczowym filarem, na którym opiera się trwały rozwój firmy, wpisujący się jednocześnie w globalne trendy zrównoważonego biznesu.

 

 1. Redukcja wpływu firmy na środowisko

Inwestycje w edukację ekologiczną w firmie to nie tylko świadomość pracowników, ale także skuteczne narzędzie do redukcji negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. Szkolenia z zakresu ekologii pozwalają pracownikom zidentyfikować obszary, w których firma może wprowadzić zmiany na korzyść planety. Wiedza ta staje się impulsem do poszukiwania nowatorskich rozwiązań i podejścia, które minimalizuje negatywne skutki działalności firmy na środowisko naturalne.

 

Dzięki edukacji ekologicznej pracownicy zdobywają umiejętności analizy procesów produkcyjnych, identyfikacji obszarów generujących największe ilości odpadów czy emisji CO2, co umożliwia skierowanie wysiłków w kierunku ich redukcji. To także rozwinięcie umiejętności korzystania z bardziej ekologicznych technologii i materiałów, co przekłada się na efektywniejsze, mniej szkodliwe dla środowiska praktyki biznesowe.

 

Redukcja wpływu firmy na środowisko to nie tylko wymóg dzisiejszych czasów, ale również kwestia, która wpisuje się w rosnące oczekiwania klientów i partnerów biznesowych. Firma, która inwestuje w edukację ekologiczną, daje jednoznaczny sygnał, że podejmuje konkretne kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju, co nie tylko wzmacnia jej wizerunek, ale także generuje długofalowe korzyści dla środowiska i społeczeństwa.

 

 1. Wzrost zaangażowania pracowników i lojalności wobec firmy

Inwestowanie w edukację ekologiczną nie tylko poszerza wiedzę pracowników, ale również buduje silne więzi emocjonalne i zaangażowanie wobec misji zrównoważonego rozwoju firmy. Pracownicy, którzy są świadomi wpływu swojej pracy na otoczenie, częściej identyfikują się z wartościami organizacji, co przekłada się na zwiększone zaangażowanie w realizację celów zrównoważonego biznesu.

 

Edukacja ekologiczna dostarcza narzędzi nie tylko do zrozumienia ekologicznych wyzwań, ale także do aktywnego uczestnictwa w procesie ich rozwiązania. Pracownicy, którzy czują, że ich rola w firmie ma pozytywny wpływ na otaczający ich świat, są bardziej zaangażowani w wykonywanie obowiązków. Wzrost zaangażowania przekłada się na efektywność pracy, kreatywność w poszukiwaniu zrównoważonych rozwiązań oraz chęć aktywnego uczestnictwa w inicjatywach proekologicznych.

 

Zaangażowani pracownicy to także bardziej lojalni pracownicy. Widząc, że firma inwestuje w ich rozwój, zarówno zawodowy, jak i osobisty, pracownicy są bardziej skłonni pozostać dłużej w przedsiębiorstwie. To buduje stabilność zespołu, co z kolei przekłada się na ciągłość działań proekologicznych firmy. Wzrost zaangażowania pracowników i ich lojalność to więc nie tylko korzyść dla jednostki, ale także dla firmy, kierującej się zrównoważonymi i etycznymi praktykami biznesowymi.

III. Strategie edukacji ekologicznej w firmie

 1. Szkolenia i warsztaty

Wprowadzenie skutecznych strategii edukacji ekologicznej w firmie wymaga zastosowania różnorodnych narzędzi, a jednym z kluczowych elementów są specjalistyczne szkolenia i warsztaty. To przez nie pracownicy zyskują nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne umiejętności, które mogą bezpośrednio wdrożyć w codzienną praktykę zawodową.

 

Szkolenia dotyczące ekologii mogą obejmować szeroki zakres tematyczny – od zasad efektywnego gospodarowania energią po strategie redukcji odpadów czy zastosowanie zielonych technologii. Dzięki interaktywnym warsztatom pracownicy uczestniczą w praktycznych scenariuszach, co umożliwia im lepsze zrozumienie zagadnień oraz rozwijanie umiejętności, które są kluczowe dla wdrażania zrównoważonych praktyk w firmie.

 

Podczas szkoleń pracownicy nabywają nie tylko konkretnej wiedzy, ale także zdolności analitycznych, które pozwalają im identyfikować obszary, w których firma może wprowadzić innowacje proekologiczne. Ponadto, interakcje między pracownikami podczas warsztatów sprzyjają budowaniu zespołowej świadomości ekologicznej oraz wymianie pomysłów na poprawę działań proekologicznych.

 

Szkolenia i warsztaty stanowią zatem nieodłączny element strategii edukacji ekologicznej, przyczyniając się do efektywnego przekazywania wiedzy i umiejętności, niezbędnych do skutecznego wdrażania zrównoważonych praktyk w każdym obszarze działalności firmy.

 

 1. Kampanie edukacyjne i świadomościowe

Skuteczne strategie edukacji ekologicznej w firmie nie ograniczają się jedynie do szkoleń i warsztatów. Kampanie edukacyjne i świadomościowe stanowią równie ważny filar, umożliwiający dotarcie do szerokiego grona pracowników oraz kreowanie społecznej odpowiedzialności w zakresie ochrony środowiska.

 

Poprzez różnorodne kampanie edukacyjne, przedsiębiorstwo może przekazywać kluczowe informacje na temat wpływu swojej działalności na środowisko, a także prezentować cele zrównoważonego rozwoju, do których dąży. Takie kampanie pozwalają na budowanie świadomości pracowników na temat globalnych wyzwań ekologicznych, inspirując ich do bardziej zrównoważonych praktyk zarówno w pracy, jak i życiu codziennym.

 

Kampanie świadomościowe dodatkowo angażują pracowników poprzez emocjonalne i inspirujące przekazy, które podkreślają indywidualną rolę każdego z nich w kreowaniu pozytywnego wpływu na otoczenie. Elementy edukacji poprzez kampanie mogą obejmować różnorodne formy, takie jak spotkania, newslettery, a także akcje społeczne i charytatywne organizowane w ramach działań proekologicznych.

 

W rezultacie, kampanie edukacyjne i świadomościowe stają się nie tylko narzędziem przekazywania informacji, ale również skutecznym środkiem budowania społecznej odpowiedzialności pracowników i kształtowania pozytywnego wizerunku firmy jako instytucji, która aktywnie angażuje się w ochronę środowiska.

 

 1. Wprowadzenie zielonych praktyk w miejscu pracy

Strategie edukacji ekologicznej w firmie osiągają pełną skuteczność, gdy są skorelowane z konkretnymi działaniami w miejscu pracy. Wprowadzanie zielonych praktyk staje się kluczowym elementem edukacji, umożliwiając pracownikom przeniesienie zdobytej wiedzy na grunt praktyki.

 

To podejście obejmuje różnorodne obszary, poczynając od prostych, codziennych działań, takich jak segregacja odpadów czy ograniczenie zużycia plastiku, aż po bardziej zaawansowane strategie zrównoważonego zarządzania zasobami. Tworzenie świadomego środowiska pracy wiąże się z propagowaniem proekologicznych nawyków, takich jak efektywne wykorzystanie energii, optymalne zarządzanie zużyciem wody, czy też promowanie mobilności przyjaznej dla środowiska.

 

Wdrożenie zielonych praktyk nie tylko wpływa korzystnie na ekologię, lecz także sprzyja integracji nowych standardów w kulturę organizacyjną. Inicjatywy te angażują pracowników w proces podejmowania decyzji związanych z zrównoważonym rozwojem, co buduje zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne. W rezultacie, miejsce pracy staje się nie tylko miejscem wykonywania obowiązków, lecz przestrzenią, w której pracownicy aktywnie współtworzą środowisko zrównoważone i ekologicznie odpowiedzialne.

nych, sadzeniu drzew czy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań ekologicznych.

 1. Wdrażanie edukacji ekologicznej w firmie
 2. Ocena obecnej świadomości pracowników

Zanim przystąpimy do skutecznego wdrażania programów edukacji ekologicznej, kluczowym etapem jest rzetelna ocena obecnej świadomości pracowników na temat kwestii zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzenie takiej oceny pozwala zidentyfikować obszary, w których pracownicy są już zaangażowani, a także te, które wymagają większej uwagi i edukacji.

 

Warto rozpocząć od badania poziomu zrozumienia pracowników na temat wpływu ich codziennych działań na środowisko. Ankiety, warsztaty czy dialogi w grupie są doskonałymi narzędziami pozwalającymi uzyskać wgląd w obecne przekonania i nawyki pracowników. Ocena tej świadomości stanowi fundament dla dostosowania programów edukacyjnych do realnych potrzeb pracowników i skupienia się na obszarach, które wymagają szczególnej uwagi.

 

Ocena obecnej świadomości pracowników to nie tylko analiza luk w wiedzy, ale również okazja do wydobycia pozytywnych praktyk i inicjatyw podejmowanych przez zespół. Zdobycie pełnego obrazu pozwala na skonstruowanie spersonalizowanych programów edukacyjnych, które nie tylko uzupełnią braki, ale także zbudują na istniejących fundamentach, kierując firmę ku bardziej zrównoważonemu i ekologicznemu przyszłości.

 

 1. Planowanie programów edukacyjnych

Edukacja ekologiczna w firmie wymaga strategicznego podejścia do planowania programów, które są nie tylko efektywne, ale także dostosowane do unikalnych potrzeb pracowników. Kluczowym etapem wdrażania jest precyzyjne planowanie, które uwzględnia różnorodność zespołu, ich obecne poziomy wiedzy i specyficzne obszary, w których można wprowadzić pozytywne zmiany.

 

Podczas planowania programów edukacyjnych warto uwzględnić różne formy przekazu wiedzy. Oprócz tradycyjnych szkoleń, warto rozważyć organizację warsztatów praktycznych, prelekcji ekspertów branżowych, czy nawet udział w ekologicznych wydarzeniach zewnętrznych. Dzięki zróżnicowanym formom edukacji, firma może skuteczniej dotrzeć do różnych grup pracowników, uwzględniając ich indywidualne preferencje i style nauki.

 

Planowanie programów edukacyjnych powinno także uwzględniać cele organizacji związane z zrównoważonym rozwojem. Łączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami pozwala pracownikom nie tylko zrozumieć idee zrównoważonego rozwoju, ale także przekształcić je w konkretne działania na co dzień. Odpowiednio skonstruowane programy edukacyjne stają się nie tylko źródłem wiedzy, ale również katalizatorem zmiany, wspierając pracowników w aktywnym zaangażowaniu się w procesy ekologicznej transformacji firmy.

 

 1. Współpraca z ekspertami i organizacjami ekologicznymi

Wdrażanie edukacji ekologicznej w firmie staje się jeszcze bardziej efektywne, gdy organizacja decyduje się na współpracę z doświadczonymi ekspertami oraz organizacjami zajmującymi się ekologią. Taki partnerski model współpracy przynosi firmie nie tylko dostęp do najnowszych informacji i badań z zakresu zrównoważonego rozwoju, ale także umożliwia dostosowanie programów edukacyjnych do aktualnych standardów i najlepszych praktyk branżowych.

 

Ekspertyczna wiedza dostarczana przez specjalistów w danej dziedzinie pozwala pracownikom zrozumieć bardziej złożone aspekty ekologii, co w konsekwencji przekłada się na bardziej zaawansowane programy szkoleń. Ponadto, współpraca z organizacjami ekologicznymi otwiera drzwi do nowych perspektyw i inspiracji, umożliwiając firmie korzystanie z doświadczeń innych przedsiębiorstw, które już skutecznie wdrażają zrównoważone praktyki.

 

Współpraca z ekspertami i organizacjami ekologicznymi to także szansa na budowanie trwałych relacji z instytucjami, które dzielą te same wartości. Poprzez partnerstwo, firma nie tylko zdobywa wiedzę, ale również uczestniczy w szeroko zakrojonych inicjatywach z zakresu ochrony środowiska. To wspólne wysiłki przekładają się nie tylko na zwiększenie wiedzy pracowników, ale również na aktywne zaangażowanie firmy w globalne działania na rzecz ekologii i zrównoważonego rozwoju.

 

 1. Monitorowanie postępów i wyników

Wdrażanie programów edukacyjnych to dopiero początek ekologicznej transformacji w firmie. Kluczowym etapem tego procesu jest systematyczne monitorowanie postępów i wyników, które pozwala śledzić, jak zdobyta wiedza przekłada się na konkretne działania i zmiany w zachowaniach pracowników.

 

Skuteczne narzędzia monitoringu pozwalają firmie ocenić, czy cele związane z edukacją ekologiczną są realizowane, a także identyfikować obszary, w których konieczne są dodatkowe działania lub dostosowania programów szkoleniowych. Regularne analizy postępów pomagają również zrozumieć, czy zmiany w zachowaniach pracowników mają pozytywny wpływ na cele zrównoważonego rozwoju firmy.

 

Oprócz tradycyjnych metryk, takich jak stopień zaangażowania pracowników czy redukcja wpływu firmy na środowisko, warto również bacznie obserwować dynamikę zmian kulturowych w organizacji. Monitorowanie postępów powinno uwzględniać zarówno wskaźniki ilościowe, jak i jakościowe, umożliwiając kompleksową ocenę skuteczności programów edukacyjnych.

 

Regularne raportowanie wyników nie tylko dostarcza informacji zwrotnej dla zarządzających, ale także stanowi inspirację dla dalszych działań. Poprzez świadome monitorowanie i analizę postępów, firma może efektywnie kształtować swoją kulturę zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się jednocześnie do budowy pozytywnego wizerunku i społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

 1. Wyzwania i bariery związane z edukacją ekologiczną w firmie
 2. Koszty szkoleń i edukacji

Jednym z głównych wyzwań związanych z wdrażaniem programów edukacyjnych w zakresie ekologii w firmie są koszty związane z organizacją szkoleń i dostarczeniem specjalistycznych treści. Niekiedy koszty te mogą stanowić barierę dla przedsiębiorstw, szczególnie tych, które działają w trudniejszych warunkach rynkowych.

 

Jednak warto spojrzeć na te wydatki jako inwestycję w przyszłość. Pomimo początkowych kosztów szkoleń, firma zyskuje pracowników lepiej zaznajomionych z zasadami ekologii, co prowadzi do bardziej zrównoważonego i efektywnego funkcjonowania organizacji. Pracownicy, wyposażeni w wiedzę ekologiczną, mogą aktywnie przyczynić się do redukcji zużycia zasobów, generowania odpadów i ogólnego wpływu firmy na środowisko.

 

Warto także rozważyć różne formy edukacji, takie jak szkolenia online czy wykorzystanie zasobów e-learningowych, które mogą być bardziej kosztowo efektywne. Dodatkowo, świadomość ekologiczna pracowników przekłada się na pozytywny wizerunek firmy, co może wpływać na zdolność przyciągania nowych talentów oraz zainteresowanie klientów zwracających uwagę na społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw.

 

W sytuacji, gdzie koszty stanowią barierę, warto również rozważyć korzystanie z dostępnych programów dotacyjnych czy unijnych funduszy wspierających inicjatywy związane z ochroną środowiska, co może znacząco zredukować obciążenia finansowe związane z edukacją ekologiczną w firmie.

 

 1. Odporność na zmiany i konieczność zmiany kultury organizacyjnej

Wprowadzenie edukacji ekologicznej w firmie często niesie ze sobą potrzebę zmiany kultury organizacyjnej oraz adaptacji do nowych wartości i norm związanych ze zrównoważonym rozwojem. Odporność na zmiany oraz konieczność modyfikacji ustalonych praktyk mogą stanowić istotne wyzwania w procesie edukacyjnym.

 

Firmy, które od lat funkcjonują w określonych strukturach i przyjętych schematach działania, często spotykają się z oporem pracowników wobec nowych idei. Konieczność zmiany kultury organizacyjnej wymaga nie tylko zrozumienia korzyści płynących z edukacji ekologicznej, ale także przekonania zespołu do zaakceptowania nowych wartości.

 

Odporność na zmiany może wynikać z obaw o utratę komfortu, związanego z dotychczasowym sposobem pracy, a także z braku w pełni ugruntowanego przekonania o korzyściach płynących z ekologicznych praktyk. Dlatego kluczowe jest skoncentrowanie się nie tylko na dostarczeniu wiedzy, lecz także na budowaniu świadomości i akceptacji nowych norm wśród pracowników.

 

Niezwykle istotne jest również zaangażowanie kierownictwa firmy w procesie zmiany kultury organizacyjnej. Jeśli przywództwo nie wykaże się aktywnym wsparciem dla nowych inicjatyw, pracownicy mogą odczuwać brak motywacji do adaptacji do zmian. Ostateczny sukces edukacji ekologicznej zależy więc nie tylko od przekazanej wiedzy, ale także od skutecznej rewolucji w mentalności organizacyjnej, z której wyniknie długofalowa zmiana na lepsze.

 

 1. Brak zasobów i wiedzy w firmie

ednym z kluczowych wyzwań związanych z edukacją ekologiczną w firmie jest brak odpowiednich zasobów i wiedzy w organizacji. Często przedsiębiorstwa muszą zmierzyć się z tym, że nie posiadają wystarczającej bazy informacji ani specjalistów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, którzy mogliby efektywnie przeprowadzić proces edukacyjny.

 

Brak wewnętrznych zasobów może obejmować zarówno deficyt kadry specjalistycznej, zdolnej do opracowania i dostarczenia treści edukacyjnych, jak i braki infrastrukturalne, np. w postaci nowoczesnych narzędzi edukacyjnych czy platform e-learningowych. Ponadto, firma może napotkać trudności w znalezieniu źródeł finansowania na zewnętrzne szkolenia ekologiczne.

 

Aby przezwyciężyć te bariery, istotne jest zainwestowanie w rozwój wewnętrznych zasobów i poszerzenie wiedzy pracowników. To może obejmować zarówno rekrutację ekspertów z zewnątrz, jak i umożliwienie aktualnym pracownikom zdobycie specjalistycznych kwalifikacji poprzez szkolenia i kursy z zakresu ekologii.

 

Kluczowe jest również ustanowienie struktury, która umożliwi efektywne gromadzenie, wymianę i aktualizację wiedzy z obszaru zrównoważonego rozwoju. Tylko poprzez odpowiednie inwestycje w wiedzę i zasoby można skutecznie przekształcić firmę w miejsce, gdzie edukacja ekologiczna stanie się integralną częścią kultury organizacyjnej, przyczyniając się do długotrwałego sukcesu zrównoważonego biznesu.

Najnowsze artykuły

Partnerzy projektu

OpiniePoznaj, co mówią o nas klienci

Przeczytaj, co nasi lojalni darczyńcy mają do powiedzenia o naszej pracy i naszym wspólnym wkładzie w ochronę naszych lasów

Hotel Batory

Z przyjemnością mogę polecić Fundację LAS dla nas jako niezawodnego i doświadczonego partnera w dziedzinie ekologicznego marketingu. Fundacja wykonała dla mnie usługi na najwyższym poziomie, wykazując się fachowością, innowacyjnością i zaangażowaniem w realizację projektu LAS DLA NAS. Fundacja opracowała i zastosowała efektywną strategię promocji mojej firmy, która opierała się na zasadach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Dzięki temu udało mi się podnieść poziom świadomości i lojalności moich klientów, poprawić wizerunek mojej marki. Fundacja LAS dla nas była również elastyczna i otwarta na moje propozycje i zmiany. Zdecydowanie polecam firmę Fundację jako kompetentnego i godnego zaufania partnera w zakresie marketingu ekologicznego.

Hotel Ascot

Coroczna akcja pod nazwą Hotelowy Tydzień Ziemi była dla nas impulsem do podjęcia działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, które nie były wcześniej prowadzone w naszym obiekcie. Szukaliśmy zaufanego partnera, który w transparentny sposób prowadzi swoje działania, a my możemy dołożyć do nich swoją cegiełkę.
Padło na Las dla Nas i był to strzał w dziesiątkę, ponieważ ten projekt zakłada aktywny udział gości hotelowych w procesie, na czym nam bardzo zależało. W każdym pokoju hotelowym znajduje się specjalna zawieszka informująca o tym, że pokój nie musi być w danym dniu sprzątany, każda z nich jest rejestrowana w systemie i generuje mkw lasu, który w naszym imieniu nasadza firma Las dla Nas.
To inicjatywa kształtująca proekologiczne postawy, które są wpisane w DNA naszej firmy, a dzięki firmie Las dla Nas mogły przybrać realny wymiar.

Id Eau

Od początku istnienia nasza firma wspiera działania proekologiczne, dlatego gdy otrzymaliśmy propozycję wzięcia udziału w projekcie Las Dla Nas, nie zastanawialiśmy się ani chwili.
Udział w projekcie jest spójny z naszą misją, dostarczamy klientom nieskazitelnie czystą wodę najwyższej jakości i pragniemy, by środowisko, w którym żyjemy właśnie takie było, a to właśnie las i drzewa zapewniają nam tlen i zatrzymują wodę, której mamy coraz mniej.

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACYWspółpraca z Fundacją "Las dla Nas"
przyniesie wiele korzyści dla Twojej firmy

POZNAJ NASZĄ OFERTĘSkontaktuj się

Pytania?Poznaj Odpowiedzi na Popularne Pytania:

Sekcja FAQ to miejsce, gdzie znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Rozwiązujemy wątpliwości i dostarczamy klarowne informacje.