Historia CSR: Ewolucja odpowiedzialnego biznesu

Razem tworzymy przyszłość 🌳🌱! Dołącz do Fundacji Las dla Nas w budowaniu lepszej jutra poprzez sadzenie lasów i partnerstwo CSR. Razem twórzmy zrównoważoną planetę dla naszych dzieci.

1. Wprowadzenie

 

Wprowadzenie do historii Corporate Social Responsibility (CSR) stanowi kluczowy punkt wyjścia do zrozumienia zmian, jakie zaszły w sposobie postrzegania roli biznesu w społeczeństwie i środowisku. Corporate Social Responsibility, czyli odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw, nie jest jedynie modelem biznesowym, ale także filozofią, która odzwierciedla zmieniające się społeczne oczekiwania wobec firm.

Współczesne podejście do CSR wykracza poza tradycyjną koncepcję biznesu, która koncentrowała się głównie na generowaniu zysków dla akcjonariuszy. Dzięki badaniu ewolucji CSR możemy prześledzić, jak stopniowo rozwijała się świadomość społeczna oraz jakie czynniki przyczyniły się do zmiany mentalności biznesowej.

Badanie historii CSR umożliwia nam spojrzenie na korzenie współczesnych praktyk biznesowych, które stawiają nacisk nie tylko na rentowność, ale także na cele społeczne i środowiskowe. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć, jakie siły i wydarzenia doprowadziły do tego, że firmy coraz częściej angażują się w działania mające na celu poprawę społeczności lokalnych, ochronę środowiska czy promowanie zrównoważonego rozwoju.

W kontekście współczesnej debaty na temat roli biznesu w społeczeństwie, badanie historii CSR staje się niezwykle istotne. Pozwala nam spojrzeć na długofalowe tendencje oraz zidentyfikować kluczowe momenty i postaci, które miały wpływ na kształtowanie obecnego stanu rzeczy. Prześledzenie tej ewolucji umożliwia nam również wyznaczenie kierunków rozwoju i kontynuacji prac nad promowaniem bardziej odpowiedzialnych praktyk biznesowych.

Wartość zrozumienia historii CSR nie ogranicza się jedynie do sfery biznesowej, lecz ma również znaczenie społeczne i kulturowe. Daje nam ona możliwość refleksji nad tym, jak zmieniały się społeczne oczekiwania wobec firm oraz jakie wydarzenia i ruchy społeczne miały wpływ na kształtowanie się odpowiedzialnego biznesu.

 

2. Początki Odpowiedzialnego Biznesu

 

Początki Odpowiedzialnego Biznesu sięgają głęboko w historię, a pierwsze inicjatywy społeczne podejmowane przez przedsiębiorstwa datują się na okres zarania kapitalizmu. Już w tamtych odległych czasach możemy zaobserwować przypadki filantropii i działań charytatywnych podejmowanych przez przedsiębiorców. Chociaż te wczesne działania były często motywowane osobistymi przekonaniami czy chęcią poprawy wizerunku, to stanowiły one istotny punkt wyjścia dla początków świadomości społecznej roli biznesu.

W okresie rozwoju kapitalizmu, przedsiębiorcy często działali jako filantropi, wspierając lokalne społeczności poprzez fundowanie szkół, szpitali czy innych instytucji publicznych. Przykładowo, niektórzy przedsiębiorcy z XVIII i XIX wieku, tak jak Andrew Carnegie czy John D. Rockefeller, znani byli z hojnych donacji na cele społeczne i edukacyjne. Ich działania nie tylko przyczyniały się do poprawy warunków życia lokalnych społeczności, ale również budowały ich pozytywny wizerunek.

Warto również zauważyć, że niektóre przedsiębiorstwa w tym okresie podejmowały działania społeczne nie tylko ze względów altruistycznych, ale również z racji pragmatyzmu biznesowego. Wspieranie lokalnej społeczności często wiązało się z korzyściami długofalowymi, takimi jak lojalność klientów, lepszy dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej czy stabilniejsze relacje z władzami lokalnymi.

Pomimo różnych motywacji, te wczesne inicjatywy społeczne stanowiły istotny krok w kierunku uznania roli biznesu w społeczeństwie nie tylko jako generatora zysków, ale również jako podmiotu mającego wpływ na dobrostan społeczny i rozwój lokalnych społeczności. To właśnie z tych korzeni wyrosła dalsza ewolucja pojęcia Corporate Social Responsibility, która obejmuje dzisiaj znacznie szerszy zakres działań, włączając w to zarówno działania charytatywne, jak i podejście strategiczne do kwestii społecznych i środowiskowych.

 

3. Etyka biznesu i wpływ na CSR

 

Ewolucja etyki biznesu stanowi niezwykle istotny czynnik w rozwoju Corporate Social Responsibility (CSR), a jej wpływ na kształtowanie CSR jest głęboki i wielowymiarowy. Przez wieki zmieniały się idee i wartości, które kształtowały sposób, w jaki przedsiębiorstwa rozumiały swoje obowiązki wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego.

W okresie historycznym, przedsiębiorstwa często kierowały się głównie dążeniem do zysku, a ich działania były motywowane przede wszystkim ekonomicznymi interesami. Jednakże stopniowo, w miarę rozwoju społeczeństwa i kształtowania się bardziej złożonych struktur gospodarczych, zaczęły pojawiać się pytania dotyczące etyczności działań biznesowych.

Wzrost świadomości społecznej oraz pojawienie się różnorodnych ruchów społecznych przyczyniły się do refleksji nad etycznymi aspektami biznesu. Firmy zaczęły dostrzegać, że ich działania mają wpływ nie tylko na akcjonariuszy czy klientów, ale także na szersze społeczeństwo i środowisko naturalne. Zmieniające się wartości społeczne, takie jak równość, sprawiedliwość społeczna czy zrównoważony rozwój, zaczęły odgrywać coraz większą rolę w kształtowaniu strategii biznesowych.

W miarę jak rozwijała się etyka biznesu, coraz więcej firm zaczęło dostrzegać znaczenie odpowiedzialnego podejścia do działalności gospodarczej. Pojęcia takie jak uczciwość, przejrzystość, sprawiedliwość społeczna czy zrównoważony rozwój stawały się integralną częścią strategii biznesowych coraz większej liczby przedsiębiorstw.

W efekcie, ewolucja etyki biznesu przyczyniła się do rozwoju CSR poprzez promowanie idei społecznej odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju oraz budowania zaufania i pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw. Dzięki coraz większej świadomości etycznej, firmy zaczęły podejmować bardziej zrównoważone i społecznie odpowiedzialne decyzje, co przyczyniło się do rozwoju CSR jako integralnego elementu strategii biznesowych na całym świecie.

 

4. Lata 50. i 60.: Narodziny pojęcia „CSR”

 

Okres lat 50. i 60. XX wieku był okresem kluczowym dla narodzin pojęcia „Corporate Social Responsibility” (CSR) i jego rozpowszechnienia się w środowisku biznesowym oraz akademickim. W tym czasie zaczęto dostrzegać coraz większe znaczenie społecznych aspektów działalności przedsiębiorstw i ich wpływu na społeczeństwo oraz środowisko naturalne.

Peter Drucker, uznawany za jednego z ojców współczesnego zarządzania, odegrał istotną rolę w ugruntowaniu pojęcia CSR poprzez swoje prace nad teorią zarządzania. Drucker podkreślał, że przedsiębiorstwa powinny działać jako integralna część społeczeństwa i ponosić odpowiedzialność za swoje działania nie tylko wobec akcjonariuszy, ale także wobec pracowników, klientów, społeczności lokalnych oraz środowiska.

Howard Bowen, znany amerykański ekonomista, również odegrał istotną rolę w rozwinięciu koncepcji CSR. W swojej książce „Social Responsibilities of the Businessman” opublikowanej w 1953 roku, Bowen argumentował, że przedsiębiorstwa powinny brać pod uwagę nie tylko interesy finansowe swoich akcjonariuszy, ale także wpływ swoich działań na społeczeństwo. Bowen podkreślał, że przedsiębiorstwa mają pewne obowiązki moralne wobec społeczeństwa, które wykraczają poza ich cele zyskowności.

Dzięki pracy tych kluczowych postaci oraz wielu innych badaczy i praktyków, pojęcie CSR zyskało na znaczeniu i zaczęło być coraz bardziej rozumiane i akceptowane zarówno w środowisku biznesowym, jak i akademickim. Pojęcie to stało się integralną częścią dyskursu na temat roli biznesu w społeczeństwie i środowisku naturalnym oraz skłoniło firmy do bardziej zrównoważonych i społecznie odpowiedzialnych praktyk biznesowych.

 

5. Ewolucja wartości społecznych i kulturowych

 

Warto zauważyć, że ewolucja CSR jest ściśle powiązana z przemianami społecznymi i kulturowymi, które miały miejsce w różnych okresach historycznych. Zmiany w społecznych wartościach i kulturze odzwierciedlały się w podejściu biznesu do społeczeństwa i środowiska naturalnego, kształtując tym samym praktyki CSR.

Ruchy społeczne, takie jak ruchy praw obywatelskich, feminizm czy walka o prawa pracowników, odegrały istotną rolę w kształtowaniu świadomości społecznej i zwróciły uwagę na kwestie społeczne i sprawiedliwość społeczną. Firmy zaczęły dostrzegać, że ich działania mają konsekwencje społeczne i muszą brać pod uwagę oczekiwania różnych grup interesariuszy, nie tylko akcjonariuszy.

Również ruchy ekologiczne i działania na rzecz ochrony środowiska zyskały na sile, skłaniając firmy do bardziej odpowiedzialnego podejścia do zagadnień związanych ze środowiskiem naturalnym. Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa sprawił, że firmy musiały uwzględniać kwestie związane z zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych, redukcją emisji CO2 oraz ochroną bioróżnorodności.

Te zmiany społeczne i kulturowe przyczyniły się do wzrostu znaczenia CSR, zachęcając firmy do podejmowania bardziej zaangażowanych działań społecznych oraz do uwzględniania kwestii społecznych, etycznych i środowiskowych w swoich strategiach biznesowych. Dzięki temu CSR stało się nie tylko narzędziem budowania pozytywnego wizerunku firm, ale także integralną częścią ich misji i wartości, co przyczyniło się do dalszego rozwoju tej koncepcji na przestrzeni lat.

 

6. CSR w latach 70. do 90.: Wzrost świadomości społecznej

 

W latach 70. i 80. XX wieku obserwowano dalszy rozwój idei Corporate Social Responsibility (CSR), co było rezultatem wzrostu świadomości społecznej na temat roli biznesu w społeczeństwie oraz jego wpływu na środowisko naturalne. W tym okresie, coraz więcej osób i organizacji zaczęło dostrzegać, że przedsiębiorstwa mają istotny wpływ na społeczeństwo i środowisko, co skłoniło je do bardziej zaangażowanych działań społecznych.

Wzrost świadomości społecznej był wynikiem wielu czynników, w tym zmian społeczno-kulturowych, postępu technologicznego oraz zwiększonej globalnej komunikacji. W miarę jak społeczeństwo stawało się coraz bardziej złożone i zglobalizowane, rosło również zrozumienie, że biznes musi działać w sposób odpowiedzialny i uwzględniać szeroki zakres interesów społecznych.

Firmy zaczęły dostrzegać, że ich sukces nie zależy wyłącznie od osiągania zysków, ale również od ich oddziaływania na społeczeństwo i środowisko. Coraz więcej przedsiębiorstw zaczęło wdrażać polityki CSR, podejmując działania na rzecz społeczności lokalnych, angażując się w programy edukacyjne, wspierając inicjatywy ekologiczne oraz promując różnorodność i równość w miejscu pracy.

Ten okres był również czasem, w którym pojawiło się więcej instytucji i organizacji zajmujących się promowaniem CSR oraz doradztwem dla firm w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki temu firmy otrzymywały wsparcie i narzędzia niezbędne do skutecznego wdrażania strategii CSR i monitorowania ich wpływu na społeczeństwo i środowisko.

W rezultacie, lata 70. i 80. były okresem dynamicznego rozwoju CSR, w którym coraz więcej firm zaczęło rozumieć, że działanie zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu nie tylko przyczynia się do dobra społecznego, ale także może przynieść korzyści biznesowe w postaci zwiększonego zaufania klientów, lepszej reputacji firmy oraz większej lojalności pracowników.

 

7. Współczesna ewolucja CSR

 

W XXI wieku obserwujemy dalszy rozwój Corporate Social Responsibility (CSR), który jest rezultatem coraz większej globalnej świadomości społecznej i ekologicznej. Wraz z postępem technologicznym i globalizacją, społeczeństwo coraz bardziej uświadamia sobie konieczność działania w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz troski o środowisko naturalne.

Firmy coraz częściej rozumieją, że długoterminowy sukces biznesowy nie może być osiągany kosztem społeczeństwa i środowiska. Dlatego też coraz więcej przedsiębiorstw angażuje się w zrównoważoną produkcję, stosując bardziej efektywne i ekologiczne metody produkcji oraz dbając o ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Inwestycje w cele zrównoważonego rozwoju stają się coraz bardziej popularne, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Firmy inwestują w projekty mające na celu poprawę jakości życia społeczności lokalnych, rozwój infrastruktury ekologicznej, promowanie edukacji oraz walkę ze zmianami klimatycznymi.

Wzrost znaczenia CSR w XXI wieku można także zaobserwować wśród konsumentów, którzy coraz bardziej preferują produkty i usługi pochodzące od firm, które prowadzą działalność zgodnie z zasadami społecznej i ekologicznej odpowiedzialności. Firmy, które aktywnie angażują się w CSR, budują silniejsze relacje z klientami, zyskując ich zaufanie i lojalność.

Warto również zauważyć, że w XXI wieku coraz większą rolę w kształtowaniu polityki CSR odgrywają także międzynarodowe organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne. Działania te przyczyniają się do wzrostu świadomości społecznej na temat kwestii społecznych i ekologicznych oraz naciskają na firmy, aby podejmowały bardziej odpowiedzialne decyzje biznesowe.

W efekcie, w XXI wieku CSR stało się nie tylko integralną częścią strategii biznesowych, ale także narzędziem budowania reputacji i wartości dodanej dla firm. Firmy, które skutecznie wdrażają politykę CSR, nie tylko przyczyniają się do dobra społecznego i środowiskowego, ale również osiągają długoterminowy sukces biznesowy poprzez budowanie zaufania i lojalności swoich interesariuszy.

 

8. Sukcesy i wyzwania CSR

 

Sukcesy i wyzwania związane z Corporate Social Responsibility (CSR) są kluczowymi elementami, które kształtują współczesne podejście biznesu do społeczeństwa i środowiska naturalnego. Oto ich rozwinięcie:

Sukcesy CSR:

 • Poprawa wizerunku i reputacji: Firmy, które skutecznie wdrażają strategie CSR, budują pozytywny wizerunek i reputację w oczach klientów, pracowników oraz społeczności lokalnych. To z kolei może prowadzić do większej lojalności klientów i wzrostu sprzedaży.
 • Zwiększona zaangażowanie pracowników: Działania CSR mogą przyczynić się do zwiększenia zaangażowania pracowników poprzez promowanie wartości i misji firmy oraz stworzenie inspirującego środowiska pracy.
 • Oszczędności kosztów: Inwestycje w zrównoważone technologie i praktyki mogą prowadzić do redukcji kosztów operacyjnych, np. poprzez oszczędności energetyczne czy lepsze zarządzanie zasobami.
 1. Innowacje i konkurencyjność: Firmy, które angażują się w CSR, często stają się bardziej innowacyjne i konkurencyjne, przewidując zmiany w oczekiwaniach rynkowych i dostosowując się do nich.

Wyzwania CSR:

 • Nierówności społeczne: Pomimo działań CSR, nierówności społeczne nadal są powszechne, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Firmy muszą podejmować dodatkowe wysiłki, aby przeciwdziałać nierównościom społecznym i promować równość szans.
 • Zmiany klimatyczne: Zmiany klimatyczne stanowią poważne wyzwanie dla biznesu i społeczeństwa jako całości. Firmy muszą dążyć do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych.
 • Sprawiedliwy handel: Wspieranie sprawiedliwego handlu i zapewnienie uczciwych warunków pracy w całym łańcuchu dostaw jest istotnym wyzwaniem dla wielu firm, zwłaszcza tych działających na rynkach globalnych.
 • Zrównoważony rozwój: Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju wymaga uwzględnienia równoczesnego wzrostu gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Firmy muszą podejmować działania, które przynoszą korzyści wszystkim interesariuszom, nie narażając przyszłych pokoleń na szkody.

W obliczu tych sukcesów i wyzwań, CSR pozostaje kluczowym obszarem, który wymaga ciągłego zaangażowania i innowacji ze strony przedsiębiorstw, rządu, społeczeństwa obywatelskiego i innych interesariuszy. Wspólna praca w tym obszarze może przyczynić się do budowy lepszego i bardziej zrównoważonego świata dla wszystkich.

 

9. Wpływ CSR na społeczeństwo i przyszłość biznesu

 

Wpływ Corporate Social Responsibility (CSR) na społeczeństwo i przyszłość biznesu jest ogromny i wieloaspektowy. Działania CSR mają potencjał nie tylko wpływać na konkretne społeczności i środowisko naturalne, ale również na transformację globalnych standardów biznesowych i społecznych. Oto kilka kluczowych aspektów wpływu CSR na społeczeństwo i przyszłość biznesu:

 1. Poprawa warunków życia społeczności lokalnych: Działania CSR, takie jak inwestycje w edukację, zdrowie publiczne, infrastrukturę czy rozwój gospodarczy, mogą przyczynić się do poprawy warunków życia społeczności lokalnych. To z kolei może prowadzić do wzrostu dobrobytu, redukcji ubóstwa oraz zwiększenia szans na rozwój dla mieszkańców.

 2. Zrównoważony rozwój: CSR promuje podejście do biznesu, które uwzględnia równoczesne zadowolenie interesów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Praktyki CSR sprzyjają zrównoważonemu wykorzystaniu zasobów, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ochronie bioróżnorodności, co jest kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

 3. Kształtowanie standardów biznesowych: Firmy, które wdrażają skuteczne strategie CSR, często stają się liderami w swoich branżach i przyczyniają się do kształtowania standardów biznesowych na poziomie globalnym. Poprzez prezentowanie najlepszych praktyk i innowacji, firmy mogą inspirować inne przedsiębiorstwa do podejmowania podobnych działań społecznie odpowiedzialnych.

 4. Zwiększenie zaufania społecznego: Firmy zaangażowane w CSR budują zaufanie społeczne i zyskują reputację jako odpowiedzialni uczestnicy społeczności biznesowej. To zaufanie może przekładać się na lojalność klientów, zaangażowanie pracowników oraz lepsze relacje z interesariuszami.

 5. Innowacje społeczne i biznesowe: Działania CSR mogą stymulować innowacje zarówno społeczne, jak i biznesowe. Firmy, które angażują się w CSR, często poszukują nowatorskich rozwiązań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych, co może prowadzić do powstania nowych produktów, usług i modeli biznesowych.

W sumie, wpływ CSR na społeczeństwo i przyszłość biznesu jest pozytywny i obiecujący. Działania CSR nie tylko przyczyniają się do poprawy warunków życia społeczności lokalnych i ochrony środowiska naturalnego, ale również przyspieszają transformację biznesu w kierunku bardziej zrównoważonego i odpowiedzialnego społecznie.

 

10. Podsumowanie

Badanie historii Corporate Social Responsibility (CSR) rzuca światło na współczesne podejście biznesu do społeczeństwa i środowiska naturalnego. Odkrywając korzenie i ewolucję CSR, możemy lepiej zrozumieć, dlaczego dzisiaj jest to nie tylko obowiązek, ale także szansa dla przedsiębiorstw na budowanie trwałych relacji z interesariuszami i wspieranie zrównoważonego rozwoju.

Począwszy od pierwszych inicjatyw społecznych podejmowanych przez przedsiębiorstwa w początkach kapitalizmu, aż po narodziny pojęcia CSR w latach 50. i 60. XX wieku, historia CSR pokazuje, że podejście biznesu do społeczeństwa zmieniało się wraz z rozwojem społeczeństwa, wartości i oczekiwań.

Ewolucja etyki biznesu, wzrost świadomości społecznej, zmiany kulturowe i społeczne, wszystkie te czynniki kształtowały rozwój CSR na przestrzeni lat. Firmy zaczęły dostrzegać, że ich działania mają konsekwencje społeczne i środowiskowe, co skłoniło je do bardziej odpowiedzialnych praktyk biznesowych.

Współczesna ewolucja CSR obejmuje nie tylko działania charytatywne czy filantropijne, ale także podejście strategiczne do kwestii społecznych, etycznych i środowiskowych. Firmy angażują się coraz bardziej w zrównoważoną produkcję, inwestycje zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz aktywne wspieranie społeczności lokalnych.

Podsumowując, historia CSR pokazuje nam, że społeczna odpowiedzialność biznesu nie tylko ewoluowała wraz z rozwojem społeczeństwa i biznesu, ale także stała się integralną częścią współczesnego biznesu. Badanie tej historii pozwala nam nie tylko zrozumieć przeszłość, ale również przygotować się na przyszłość, w której CSR odgrywać będzie coraz większą rolę w kształtowaniu trwałego i odpowiedzialnego biznesu.

Najnowsze artykuły

Partnerzy projektu

OpiniePoznaj, co mówią o nas klienci

Przeczytaj, co nasi lojalni darczyńcy mają do powiedzenia o naszej pracy i naszym wspólnym wkładzie w ochronę naszych lasów

Hotel Batory

Z przyjemnością mogę polecić Fundację LAS dla nas jako niezawodnego i doświadczonego partnera w dziedzinie ekologicznego marketingu. Fundacja wykonała dla mnie usługi na najwyższym poziomie, wykazując się fachowością, innowacyjnością i zaangażowaniem w realizację projektu LAS DLA NAS. Fundacja opracowała i zastosowała efektywną strategię promocji mojej firmy, która opierała się na zasadach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Dzięki temu udało mi się podnieść poziom świadomości i lojalności moich klientów, poprawić wizerunek mojej marki. Fundacja LAS dla nas była również elastyczna i otwarta na moje propozycje i zmiany. Zdecydowanie polecam firmę Fundację jako kompetentnego i godnego zaufania partnera w zakresie marketingu ekologicznego.

Hotel Ascot

Coroczna akcja pod nazwą Hotelowy Tydzień Ziemi była dla nas impulsem do podjęcia działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, które nie były wcześniej prowadzone w naszym obiekcie. Szukaliśmy zaufanego partnera, który w transparentny sposób prowadzi swoje działania, a my możemy dołożyć do nich swoją cegiełkę.
Padło na Las dla Nas i był to strzał w dziesiątkę, ponieważ ten projekt zakłada aktywny udział gości hotelowych w procesie, na czym nam bardzo zależało. W każdym pokoju hotelowym znajduje się specjalna zawieszka informująca o tym, że pokój nie musi być w danym dniu sprzątany, każda z nich jest rejestrowana w systemie i generuje mkw lasu, który w naszym imieniu nasadza firma Las dla Nas.
To inicjatywa kształtująca proekologiczne postawy, które są wpisane w DNA naszej firmy, a dzięki firmie Las dla Nas mogły przybrać realny wymiar.

Id Eau

Od początku istnienia nasza firma wspiera działania proekologiczne, dlatego gdy otrzymaliśmy propozycję wzięcia udziału w projekcie Las Dla Nas, nie zastanawialiśmy się ani chwili.
Udział w projekcie jest spójny z naszą misją, dostarczamy klientom nieskazitelnie czystą wodę najwyższej jakości i pragniemy, by środowisko, w którym żyjemy właśnie takie było, a to właśnie las i drzewa zapewniają nam tlen i zatrzymują wodę, której mamy coraz mniej.

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACYWspółpraca z Fundacją "Las dla Nas"
przyniesie wiele korzyści dla Twojej firmy

POZNAJ NASZĄ OFERTĘSkontaktuj się

Pytania?Poznaj Odpowiedzi na Popularne Pytania:

Sekcja FAQ to miejsce, gdzie znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Rozwiązujemy wątpliwości i dostarczamy klarowne informacje.